>Privacyverklaring

Privacyverklaring

Via deze Privacyverklaring informeert Inmeten.com u over de wijze waarop met uw persoonsgegevens en die van door u verstrekte persoonsgegevens van derden zal worden omgegaan.

1. Contactgegevens

Inmeten.com is verwerkingsverantwoordelijke. U kunt ons bereiken per e-mail via info@inmeten.com.

2. Op wie is deze Privacyverklaring van toepassing?

Deze Privacyverklaring geldt voor alle personen, alle ondernemingen en/of instellingen van wie en/of waarvoor Inmeten.com verwerkt, met uitzondering van personen die werkzaam zijn bij Inmeten.com.

Dit Privacyverklaring is daarmee van toepassing op: opdrachtgevers, klanten en afnemers van Inmeten.com, potentiële opdrachtgevers, klanten en afnemers met wie Inmeten.com contact heeft gelegd of wil leggen, bezoekers van de website van Inmeten.com, ontvangers van nieuwsbrieven en commerciële e-mails van Inmeten.com en alle andere personen die contact opnemen met Inmeten.com of van wie Inmeten.com persoonsgegevens verwerkt.

3. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken alle persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt van uzelf of van derden, persoonsgegevens gegenereerd tijdens uw bezoek aan onze website en het lezen van nieuwsbrieven en persoonsgegevens die wij hebben ontleend aan andere bronnen, social media daaronder begrepen.

Persoonsgegevens door u verstrek kunnen zijn:

 • contactgegevens en alle andere persoonsgegevens die nodig zijn ter behandeling van uw opdracht;
 • contactgegevens en andere persoonsgegevens ingevuld op contactformulieren of andere webformulieren;
 • contactgegevens (bijvoorbeeld vermeld op visitekaartjes) verstrekt tijdens kennismakingsgesprekken bij zakelijke en niet-zakelijke bijeenkomsten.

Persoonsgegevens verkregen via of gegenereerd door onze website, elektronische nieuwsbrieven, en andere bronnen:

 • IP-nummer;
 • Surfgedrag (wanneer, hoe vaak, welke pagina’s) op de website om website te kunnen optimaliseren;
 • of u een nieuwsbrief of commerciële e-mail opent en op welke onderdelen daarvan u klikt

Persoonsgegevens verkregen uit andere bronnen:

 • persoonsgegevens beschikbaar op openbare social media;
 • persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster;
 • persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke websites.

Onze website kan hyperlinks bevatten naar websites van andere partijen en social media buttons. Inmeten.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of de diensten van betreffende social media platforms. Ook is Inmeten.com niet verantwoordelijk voor het privacy beleid en het gebruik van cookies op die websites van derden en die van social media platforms.

4. Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Indien u ons mondelinge of schriftelijke opdracht geeft tot het leveren van diensten, verwerken wij persoonsgegevens indien en voor zover dat voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk is en/of de wet ons daartoe verplicht..

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

 • Ten eerste en vooral voor het leveren van diensten in het kader van uw opdracht aan ons en de facturatie daarvan.
 • Ten tweede geldt dat ook Inmeten op haar rustende wettelijke verplichtingen moet (kunnen) nakomen.
 • Ten derde blijven wij graag in contact met u voor, tijdens en na uitvoering van een opdracht zaak voor u ter verbetering van onze dienstverlening en gerichte marketingacties. Voor ons is dan sprake van een gerechtvaardigd belang. Dit doen wij zonder op ongerechtvaardigde wijze inbreuk maken op uw privacy.
 • Ten vierde voor het kunnen (laten) optimaliseren van onze website.

5. Verwerkers

Wij maken voor het verwerken van de door u verstrekte persoonsgegevens gebruik van andere dienstverleners (‘verwerkers’) die uitsluitend in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Wij werken bijvoorbeeld met een externe ICT-dienstverlener die ons ondersteuning biedt bij het veilig en stabiel houden van onze systemen. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden

Soms is het nodig uw, en/of de door u verstrekte, persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van een opdracht met derden te delen. Bijvoorbeeld bij het corresponderen met derden of het sluiten van een overeenkomst waarbij meerdere partijen zijn betrokken. Voorbeelden van derden kunnen zijn: …… makelaars. Ook zijn er wettelijke verplichtingen die ertoe strekken dat persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven. Als een rechtelijke uitspraak ons verplicht tot het verstrekken van persoonsgegevens aan derden, zullen wij daaraan moeten voldoen. Inmeten.com zal uiteraard geen persoonsgegevens aan derden verstrekken indien dit niet noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht of hier geen wettelijke verplichting toe bestaat.

7. Doorgifte buiten de (Europese Economische Ruimte) EER

Het kan soms nodig zijn uw persoonsgegevens door te geven aan partijen gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Dat kan – afhankelijk van de omstandigheden van het geval – noodzakelijk zijn bij de uitvoering van een opdracht.

Op grond van de AVG mogen persoonsgegevens uitsluitend worden doorgegeven aan partijen buiten de EER indien een passend niveau is gewaarborgd voor de bescherming van de persoonsgegevens of indien een specifieke afwijking van toepassing is.

8. Datalek

In geval van een (vermoedelijk) datalek zullen wij overeenkomstig de AVG en de daarop gebaseerde Nederlandse wetgeving handelen, onverminderd onze verplichting de gevolgen van dergelijke inbreuken zo snel mogelijk ongedaan te maken dan wel te beperken.

9. Geheimhouding

Alle personen in dienst van, dan wel werkzaam ten behoeve van Inmeten.com, zijn verplicht tot geheimhouding en nemen vertrouwelijkheid in acht met betrekking tot de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen. Wij waarborgen dat de personen in dienst van, dan wel werkzaam ten behoeve van Inmeten.com, een geheimhoudingsovereenkomst hebben getekend.

10. Beveiliging

Inmeten.com zal aantoonbaar, passende en doeltreffende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen, die gezien de huidige stand der techniek en de daarmee gemoeide kosten overeenstemmen met de aard van de te verwerken persoonsgegevens, ter bescherming van de persoonsgegevens tegen verlies, onbevoegde kennisname, verminking of enige vorm van onrechtmatige verwerking, alsmede om de (tijdige) beschikbaarheid van de gegevens te garanderen. Inmeten.com zal de beveiligingsmaatregelen periodiek evalueren en, waar nodig, de beveiligingsmaatregelen verbeteren om te blijven voldoen aan de verplichtingen op grond van de AVG.

11. Intellectueel eigendomsrecht

Voor zover de (verzameling van) persoonsgegevens wordt beschermd door enig intellectueel eigendomsrecht, verleent u toestemming aan Inmeten.com de persoonsgegevens te gebruiken in het kader van de uitvoering van de opdracht.

12. Vragen over uw persoonsgegevens

Iedereen kan op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. Neemt u voor dergelijke vragen contact op via info@inmeten.com. Leidt dit niet tot een oplossing dan kunt u zich wenden tot Autoriteit Persoonsgegevens.

15. Veranderingen

Ontwikkelingen gaan snel en daardoor kan er soms ook iets veranderen in de persoonsgegevens die we van u vragen en de wijze waarop we uw persoonsgegevens gebruiken. Ook kan regelgeving wijzigen. In dat geval zullen we deze Privacyverklaring aanpassen.

Naarden, juni 2018